تبلیغات
بهار سبز - ترجمه های مختلف انگلیسی ( بسم ا... الرحمن الرحیم )

بهار سبز

**کاش در کتاب قطور زندگی،سطری باشیم به یادماندنی،نه حاشیه ای از یاد رفتن**

1 – ترجمه ی الكساندر راس ( 1649 )

 

In the Name of God, gracious and merciful.

 

2 – ترجمه ی جرج سیل ( 1734 )

 

IN THE NAME OF THE MOST MERCIFUL GOD.

 

3 – ترجمه ی رادوِل ( 1861 )

 

In the Name of God, the Compassionate, the Merciful.

 

4 – ترجمه ی پالمرِد ( 1880 )

 

In the name of the merciful and compassionate God.

 

5 – ترجمه ی عبدالحكیم ( 1905 )

 

By the name of Allah, the All-providing and the most Merciful God.

 

6 – ترجمه ی محمد علی ( 1917 )

 

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

 

7 – ترجمه ی غلام سرور ( 1929 )

 

( We commence ) with the name of God. The most Merciful ( to begin with ), The most Merciful ( to the end ).

 

8 – ترجمه ی یوسف علی ( 1934 )

 

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

 

9 – ترجمه ی ریچارد بِل ( 1937 )

 

In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate.

 

10 – ترجمه ی آربِری ( 1955 )

 

In the name of God, the Merciful, the Compassionate.

 

11 – ترجمه ی شیر علی ( 1955 )

 

In the Name of Allah, the Gracious, the Merciful.

12 – ترجمه داوود ( 1956 )

 

In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful.

 

13 – ترجمه ی عبدالمجید دریابادی ( 1957 )

 

In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful.

 

14 – ترجمه ی میر احمد علی ( 1964 )

 

In the name of God, the Beneficent, the Merciful.

 

15 – ترجمه ی ظفرالله خان ( 1971)

 

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful.

 

16 – ترجمه ی هاشم امیر علی ( 1974 )

 

In the name of Allah the Rahman the Rahim.

 

17 – ترجمه ی محمد اسد ( 1980 )

 

IN THE NAME OF GOD, THE MOST GRACIOUS, THE DISPENSER OF GRACE.

 

18 – ترجمه ایروینگ ( 1985 )

 

In the name of God, the Mercy-giving, the Merciful.


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak