تبلیغات
بهار سبز - english idioms(فارسی/انگلیسی)

بهار سبز

**کاش در کتاب قطور زندگی،سطری باشیم به یادماندنی،نه حاشیه ای از یاد رفتن**

Jack of all trades and master of none

همه كاره و هیچ كاره

 

Too many cooks spoil the broth

آشپز كه دو تا شد آش یا شوره  یا بی نمك

 

Better late than never

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است

 

Cut your coat according to your cloth

پایت رو به اندازه گلیمت دراز كن

 

Carry coal to newcastle

زیره به كرمان بردن

 

All is well that end is well

شاهنامه آخرش خوشه

 

Brids of a feather flock together

كبوتر با كبوتر ، باز با باز

 

More catholic than the pope

كاسه داغ تر از آش - دایه مهربانتر از مادر

 

Out of sight,out of mind

از دل برود همانكه از دیده برفت

 

Seeing is believing

شنیدن كی بود مانند دیدن

 

Knowledge is power

توانا بود هر كه دانا بود  

 

No pains,no gains

نبرده رنج گنج میسر نمی شود

 

All the glitters is not gold

هر گردی گردو نیست

 

There is no smoke without fire

تا نباشد چیزكی مردم نگویند چیز ها

 

practice makes perfect

كار نیكو از پر كردن است

 

A friend in need is a friend indeed

دوست آن باشد كه گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی

 

 Actions speak lauder than words

به عمل كار برآید ، به سخنرانی نیست

 

 Travel broeadens the mind

سفر پخته كند خام را

 

 You can't eat your cake and have it.

هم خدا را میخواهد و هم خرما را

 

Easy come,easy go

باد آورده را باد می برد

 

absence makes the heart grow fonder

دوری و دوستی

 

First come,first served

آسیاب به نوبت

 

The pot calling the kettle black

دیگ به دیگ میگه روت سیاست

 

To fish in trouble water

از آب گل آلود ماهی گرفتن

 

When is Rome,Do az the romans do

خواهی نشوی رسوا ، همرنگ جماعت شو

 

An early bird catches the worm

سحرخیز باش تا كامروا باشی

 

There is no room to swing a cat

جای سوزن انداختن نبود

 

To make a mountain out of a molehill

از كاه كوه ساختن

 

Beauty is in the eye of the beholder

از دریچه چشم مجنون باید در جمال لیلی نظر كرد

 

It's a herculean task

كار حضرت فیله
(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak